صنعت نساجی یکی از هنرهای اصیل و سنتی ایرانی است و مشهورترين شهر در زمینه صنعت نساجی در ایران شهر یزد است.از گذشته های دور  پارچه و دستمالهای زیبای شهر يزد از راه جاده ابریشم به تمامی جهان فرستاده می شد.به نساجی سنتی در یزد به صورت عامیانه شعربافی گفته می شود .شعربافي به مجموع مشاغل نساجی سنتی یزد از قبیل دارایی بافی، احرامی بافی، ترمه بافی، بافت دستمالهای سنتی و شال که به وسیله دستگاه سنتی بافندگی بافته می شود ، گفته مي شود .دستمال يزدي و سفره نان و چادرشب و شمد يا روكش ولنگ يزدي از جمله اين توليدات است.