پشتی های ترمه يزد به لحاظ كيفيت و زيبايی منحصر به فرد می باشند. به گونه اي كه ساليان سال مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد. سابقه استفاده از پشتی يزدی به روزگاران قديم برميگردد، زمانيكه نه مبلی بود و نه كاناپه ای. زمانی كه فقط زيبايی خانه ها با همين پشتی ها تامين ميشد. اما اين زيبايی و سنت قديم سالها به فراموشی سپرده شده بود تا اينكه ست های پشتی ترمه خان نشين با استفاده از طراحی زيبا و با وقار توليد شد و دوباره استفاده از اين پشتي های سنتي رايج شد. اين ست ها در دو مدل هفت تكه و نه تكه در طرح ها و رنگهای زيبا توليد ميشود.