پشتي هاي ترمه يزد به لحاظ كيفيت و زيبايي منحصر به فرد مي باشند. به گونه اي كه ساليان سال مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد. سابقه استفاده از پشتي يزدي به روزگاران قديم برميگردد، زمانيكه نه مبلي بود و نه كاناپه اي. زماني كه فقط زيبايي خانه ها با همين پشتي ها تامين ميشد. اما اين زيبايي و سنت قديم سالها به فراموشي سپرده شده بود تا اينكه ست هاي پشتي ترمه خان نشين با استفاده از طراحي زيبا و با وقار توليد شد و دوباره استفاده از اين پشتي هاي سنتي رايج شد. اين ست ها در دو مدل هفت تكه و نه تكه در طرح ها و رنگهاي زيبا توليد ميشود.