شيريني يزدي سابقه و قدمت طولاني دارد .مي توان گفت اولين چيزي كه بعد از شنيدن نام يزد به ذهن همه خطور ميكند شيريني يزدي يا همان شيريني حاج خليفه است كه هم به لحاظ قدمت و هم به لحاظ طعم يكي از بينظيرترين شيريني هاي سنتي ايران محسوب مي شود.بدون شك شيريني حاج خليفه رهبر خوش نام ترين و قديمي ترين كارگاه توليد شيريني در استان يزد محسوب مي شودحاج خليفه رهبر با پخت شيريني هايي مثل باقلوا،قطاب،لوزهاي مختلف،پشمك،كيك يزدي،نان برنجي،سوهان و حاجي بادام ساليان سال است كه جشن ها و شادي هاي ما را كامل كرده است.